Thursday, March 23, 2017

Kommentar til Norsk Webdewey og samarbeid om klassifikasjon

Det ser ut til å foregå en dragkamp mellom yrkesgruppene bibliotekarer og universitetsbibliotekarer for tiden i forbindelse med inføringen av Norsk Webdewey og samarbeid om klassifisering. Det er i detaljene de viktige avgjørelsene blir tatt, men detaljene har ganske mye å si for hvordan resultatet kan bli. I spørsmålet om graden av autoritet til Library of Congress, British Library og Nasjonalbiblioteket sammenlignet med fagreferentene sitt skjønn, så er det uklart hva som skal telle mest, men det virker som om det allerede er bestemt at institusjonell autoritet skal ha siste ord, uavhengig om det er en faglig holdbar avgjørelse eller ikke. Men et lite komma kan gjøre stor forskjell på resultatet, som i den oppkonstruerte setningen:


"Heng universitetsbibliotekaren, ikke la dem bestemme klassifikasjonsnummeret" og "Heng universitetsbibliotekaren ikke, la dem bestemme klassifikasjonsnummeret"


Ingebjørg Rype, Unni Knutsen og Anette Munthe hadde en presentasjon om det norske samarbeidet for Deweyklassifisering på Bibsysmøtet i Trondheim tirsdag 14. mars med tittelen "Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon". Det er mange gode poenger i presentasjonen, men på meg så virker det åpenbart at foredragsholderne ikke anser fagkompetanse utover å være bibliotekarutdannet som nødvendig for å fastslå hva en bok dreier seg om. Library of Congress, British Library og Nasjonalbibloteket virker å være særlig dominert av bibliotekarer i motsetning til universiteter som tradisjonelt har hatt et større innslag av universitetsbibliotekarer som har sin bakgrunn fra universiteter.


Min erfaring med å kjøpe inn til universiteter er en annen oppgave enn å ta imot alt som produseres innenfor et land slik som Library of Congress i praksis gjør for USA, British Library gjør for Storbritannia og Nasjonalbiblioteket gjør for Norge, fordi de fleste bøker vi kjøper inn kommer fra utlandet. Bare ca. 1 prosent av verdensproduksjonen av vitenskap kommer fra Norge, så universitetetene i Norge er veldig fokusert på utenlandske bøker. Man kjøper dessuten fra forskningsfronten, som ofte er nye forskningsfelt som konstant krever nye Deweynumre, og som hverken Library of Congress eller British Library produserer raskt nok og er geografisk dekkende nok til at vi kan basere oss i stor grad på deres hjelp. Dessuten er det for økonomifaget sin del ikke utdannede samfunnsøkonomer som klassifiserer, så numrene blir ofte feil når temaene blir kompliserte. Og faglitteraturen er ofte så komplisert at ingen greier å fastslå innholdet i løpet av noen minutter, særlig når man må ha noen års utdanning for å skille for eksempel økonometriske modeller fra mikroøkonomiske modeller.


Jeg mener det er viktig med gode fysiske biblioteker selv i vår digitale tidsalder, men god klassifisering og gode emneord er også viktig dersom man skal få noe ut av semantisk web og mapping. Hvis norske biblioteker skal produsere innholds-metadata, så bør det gjøres godt nok. Det trenger ikke være en inntier, det holder at det er i "svarten" på skiva, men Library of Congress og British Library treffer for mye i det hvite feltet og har skivebom til at jeg anser det som "godt nok". Det er ikke så rart, for når jeg med fem års spesialisering knapt skjønner hva boka dreier seg om selv etter en halvtimes lesing, så sier det seg selv at bibliotekarer eller andre uten fagkompetansen greier å plassere den riktig i systemet. Jeg regner med at bibliotekarer er uenige i det, men det er det jo lett å kontrollere i en systematisk testsituasjon, jeg stiller gjerne opp.

1 comment:

 1. Først av alt: jeg setter pris på at du blogger om programposten vår under BIBSYS-konferansen. Det er imidlertid visse forhold jeg har lyst til å kommentere:  I min del av presentasjonen fortalte jeg om bakgrunnen for Dewey-utvalgets rapport fra 2016 «Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig?», våre funn og de beslutninger som ledergruppa ved UB har stilt seg bak i etterkant av behandlingen av rapporten. Ett av våre funn er at vi anser den klassifikasjonen som er gjort av LC som gjennomgående å være kvalitativt bedre enn den klassifikasjonen som gjøres på UB i Oslo. Dette er et sterkt faglig argument for å gjenbruke klassifikasjonsdata fra denne kilden.

  Det er ikke riktig som du sier at: «… institusjonell autoritet skal ha siste ord, uavhengig om det er en faglig holdbar avgjørelse eller ikke». Tvert imot er det i styringsdokumentet (Dewey grunnotat) slått fast at «UB skal i størst mulig grad gjenbruke klassifikasjon fra autoriserte kilder …». Dette ble også sagt i klartekst under presentasjon. Vi skal ikke ukritisk gjenbruke Dewey-numre fra eksempelvis LC, men sjekke om numrene er brukbare, og godta klassifikasjonen om vi kan.  Jeg syns det er en lite farbar vei å gjøre spørsmål om effektiv og mest mulig riktig klassifikasjon til en profesjonsstrid mellom bibliotekarer og fagreferenter. En av årsakene er at forskjellene på de to yrkesgruppene ikke nødvendigvis er så stor som du prøver å gjøre dem. Bakgrunnen til de to HumSam-praksisstudentene fra bibliotekstudiene i Oslo vinteren 2017 kan illustrere dette: den ene hadde mastergrad i medievitenskap, den andre mastergrad i nordisk litteratur. Det er helt vanlig at bibliotekarer har fag ved siden av bachelor- eller mastergrad i bibliotekfag, dessuten er kunnskapsorganisasjon en viktig grunnkompetanse hos denne profesjonsgruppa.  Hva slags kompetanse skal en som klassifiserer ha? Svaret må være at vedkommende må ha inngående kunnskaper om Dewey-systemet og i tillegg kunne vurdere innholdet i dokumentene. Det tar mange år å bli en god klassifikator, men både fagkunnskap og Dewey-kunnskap må ligge i bunn. Det er også viktig å forstå at bibliotekklassifikasjon er noe annet enn vitenskapelig klassifikasjon.  Heller enn å stille bibliotekarer og fagreferenter opp mot hverandre, må en heller spørre seg hvordan de to yrkesgruppene best kan samarbeide for å jobbe effektivt og sikre best mulig kvalitet på de emnebeskrivende metadataene. Vi trenger både Dewey-kompetanse, generalistkompetanse og tidvis også dyp kompetanse på fag, og burde kunne arbeide for å spille hverandre gode. At UB nå klassifiserer sine doktoravhandlinger på oppdrag for nasjonalbibliografien, er et direkte uttrykk for at vår fagspesifikke kunnskap verdsettes nasjonalt.  Også spørsmålet om hvem som klassifiserer på henholdsvis British Library, Library of Congress og Nasjonalbiblioteket syns jeg er lite fruktbar. Det er riktig at det stort sett er generalister som klassifiserer i disse institusjonene. Det finnes også klassifikatorer med spesialistkompetanse. I LC jobber klassifikatorene tett med Dewey-utviklerne for å fange opp nye emner og innplassere disse i Dewey. Klassifikasjonen som produseres i disse institusjonene har et stort nedslagsfelt og gjenbrukes i utstrakt grad over hele verden.  I Oria vil tusenvis av e-bøker ha klassifikasjon fra LC. Av hensyn til gjenfinning blir det da viktig at e-boken og den trykte boken plasseres på samme sted i Dewey-systemet. Dette er en annen grunn til at gjenbruk av Dewey-data er viktig. Sist, men ikke minst, må vi ikke miste av syne at vi klassifiserer for å gi brukerne tilgang til samlingene våre. I moderne sluttbrukerverktøy som Oria, med data fra mange kilder og med emnedata på mange språk, vil mapping mellom emneord og språknøytrale Dewey-nummer være en nøkkel til god gjenfinning.

  Vennlig hilsen

  Unni Knutsen


  ReplyDelete